Algemene gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. INFORMATIE OVER CIVA

1.1 UITGEVER VAN DE SITE

De site www.civa.brussels (hierna, de « Site ») wordt geleid en uitgebaat onder de verantwoordelijkheid van :

CIVA Stichting (hierna, « CIVA »),

Kluisstraat 55

1050 Elsene

Nr. KBO: 653.956.380

De Site is een platform bedoeld om informatie te geven aan de gebruikers (hierna, de " Gebruiker ") over tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, kinderstages, … georganiseerd door CIVA. Dit geldt ook voor informatie over de bibliotheek, de archieven en de boekenwinkel gelinkt aan architectuur, stedenbouw, landschap en ecosystemen (hierna, het "Aanbod").

Elke vraag of klacht over de Site, over de huidige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna, « AGV »), over de privacy policy (hierna, het " Policy ") en over de Algemene verkoopsvoorwaarden (hierna, de "AVV") kan aan CIVA gericht worden op het hoger vermelde adres of via volgend mailadres : dataprivacy@civa.brussels

1.2 AANVAARDING

De toegang tot de Site is onderworpen aan huidige AGV en de Policy, en voor bepaalde onderdelen van de Site, aan de AVV alsook aan de wetten en regelingen van toepassing. Hierdoor impliceert de toegang tot de Site de integrale aanvaarding door de Gebruiker van huidige AGV en van de Policy zonder voorbehoud, en voor bepaalde onderdelen van de Site, van de AVV.

Uitsluitend de AGV, de AVV en de Policyregelen de relatie tussen de gebruiker van de Site en CIVA met betrekking tot het gebruik van de Site en het Aanbod. Deze kunnen op gelijk welk moment geraadpleegd worden op de Site.

1.3 WIJZIGING

CIVA behoudt zich het recht voor om op elk moment huidige AGV, AVV en Policy, de toegang tot de Site en haar inhoud te wijzigen en te vernieuwen, mits verwittiging aan de Gebruikers. Alle wijzigingen worden aan de Gebruikers opgelegd bij elke toegang tot de Site.

1.4 TAALVERSIES

In het geval van verschillen tussen de taalversies van huidige AGV, van de AVV en van de Policy, zal de Franstalige versie prevaleren.

2. TOEGANG TOT DE SITE EN DE PLICHTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HAAR INHOUD

2.1. De Gebruiker verbindt er zich toe om de Site enkel te gebruiken overeenkomstig haar voorwerp, met uitsluiting van elk ander doel. De Gebruiker verbindt er zich toe om erop te letten dat alle doorgegeven informatie exact en actueel is.

2.2. De Gebruiker verbindt er zich toe de in voege zijnde wetgeving na te leven, en in het bijzonder zich te onthouden van:

- valse of misleidende inhoud of berichten naar CIVA te verzenden (en in voorkomend geval deze inhoud bij te werken om te garanderen dat deze niet vals of misleidend zou worden); zo ook : inhoud die obsceen, racistisch of xenofoob, verkeerd, onwettig of leugenachtig is; die inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van anderen; die agressief, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, beledigend of lasterlijk is; die inbreuk pleegt op intellectuele eigendom of gelijk welk ander recht; of die aanmoedigt of aan een van voorafgaande zaken deel te nemen;

- het verschaffen van mailadressen of andere data aan CIVA zonder het voorafgaand akkoord van de betreffende personen te hebben verkregen;

- het versturen van data naar CIVA die de rechten van derden schendt, of die hen op gelijk welke manier schaadt;

- het versturen van data naar CIVA die naar illegale websites doorverwijst, of die ongepaste inhoud bevat;

- de Site te gebruiken om berichten te versturen die ongewenst, niet-gevraagd, piramidaal of van een gelijkaardige frauduleuze aard zijn;

- elke actie die de goede werking van de Site, het Aanbod ontregelt, met inbegrip van het gebruik van wormen, virussen, tijdbommen of in massa verstuurde berichten;

- zonder toestemming, trachten toegang te verkrijgen tot beschermde delen van de Site, of tot eender welk apparatuur gebruikt in de exploitatie van de Site;

- het gebruiken van een valse naam of een pseudoniem, of het zich beroepen op de identiteit van een andere persoon of entiteit;

- het gebruiken van de Site tot andere doeleinden dan de daartoe bestemde.

2.3. CIVA kan geenszins verantwoordelijk gehouden worden in het geval van het niet-naleven door de Gebruiker van de AGV, de AGV, de Policy of de wetten en reglementeringen van toepassing. De Gebruiker vrijwaart CIVA van elke actie, reclamatie of klacht van derden (inclusief publieke autoriteiten) met betrekking tot het gebruik van de Site.

2.4. Bij het niet-naleven van de voormelde regels stelt de Gebruiker zich bloot aan strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties, onder meer zoals voorzien door de volgende bepalingen : boek VI van het Wetboek economisch recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, boek XII van het Wetboek economisch recht betreffende het recht van de elektronische economie, die het versturen van niet-gevraagde elektronische briefwisseling bestraffen met een boete van 250 tot 50.000 euro, en de artikels 210bis, 504quater, 550bis en 550ter van Strafwetboek, zoals aangepast door de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit, welke voorzien in : (i) een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een boete van 26 euro tot 100.000 euro of één van deze straffen in geval van valsheid of van informaticabedrog of in het geval van een poging tot het plegen van deze misdrijven; (ii) een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van 26 euro tot 200.000 euro of enkel één van deze straffen in het geval van misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of in het geval van een poging tot het plegen van deze misdrijven. Bovendien, kan de toegang tot de Site voor elke Gebruiker die de Algemene Voorwaarden schendt, geschorst of opgezegd worden.

2.5. De Gebruiker is ook verplicht om CIVA onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien hij kennis heeft van een ongepast gedrag in verband met de Site, door een mail naar volgend adres te versturen : dataprivacy@civa.brussels.

3. INSCHRIJVING

De Gebruiker is een natuurlijke of een rechtspersoon. Hij kan zich inschrijven, meer bepaald een abonnement nemen op de nieuwsbrieven van CIVA of deelname aan een activiteit bevestigen via het invullen van een online formulier. De inschrijving is kosteloos.

De inschrijving van een Gebruiker geeft aanleiding tot het opnemen van zijn gegevens in de databank van CIVA. De hierbij verzamelde gegevens worden behandeld overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de Policy.

De Gebruiker kan op elk ogenblik de schrapping van zijn inschrijving vragen. Zijn informatie en profiel worden dan, op zijn vraag, verwijderd binnen de kortst mogelijke termijn en mits het voorleggen van een bewijs van identiteit.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. De Site en haar componenten (merken, logo’s, grafische vormgeving, foto’s, animaties, video’s, muziek, teksten, enz.) zijn het eigendom van CIVA. Ze zijn beschermd door het intellectuele eigendom (namelijk de wetten betreffende de auteurs- en verwante rechten, merkenrechten, enz.) en mogen dus niet vermenigvuldigd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande geschreven toelating van CIVA of, indien van toepassing, van de rechtmatige eigenaar van de betreffende rechten, op straffe van veroordeling tot het namaken van werken beschermd onder het auteursrecht en/of tekeningen- en modellenrecht en/of van het merkenrecht, of beboet met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en van een boete van 100 tot 100.000 euro of door één van deze straffen alleen.

4.2. CIVA verleent, via deze, aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor onbeperkte duur, doch op elk moment herroepbaar zonder opgave van motief, om tot de inhoud van de Site toegang te krijgen, deze te tonen en te downloaden enkel voor de behoefte van het schermbeeld. De Gebruiker mag ook een kopie van het schermbeeld van de Site uitprinten voor zijn persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij op geen enkele manier de inhoud van de Site wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de Site behoudt. De Gebruiker verbindt er zich ook toe om de technische middelen ter bescherming van de inhoud en multimediaelementen niet te omzeilen. De reproductie is dus enkel toegelaten voor privégebruik, in de zin van artikel XI.190 5° van de Wetboek van economisch recht.

4.3. Elk gebruik van de Site en van haar componenten dat niet omschreven is in dit artikel, is strikt verboden.

5. VERANTWOORDELIJKHEID VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE

5.1. TOEGANG TOT EN WERKING VAN DE SITE

CIVA zal ervoor zorgen dat, in de mate van het mogelijke, de Site bijgewerkt en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. CIVA garandeert echter niet dat de functies van de Site zonder onderbrekingen of foutloos ter beschikking zijn, dat alle gebreken kunnen verholpen worden of dat de Site of de server die de Site ter beschikking stelt, vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. CIVA behoudt daarenboven het recht om de gehele of een gedeelte van de Site op te schorten of op elk moment stop te zetten, zonder rechtvaardiging van de motieven en zonder voorafgaande mededeling.

CIVA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eender welk verlies en/of schade, van welke aard dan ook, welke zou voortvloeien uit de schorsing, de onderbreking, de (technische) ontregeling, de vertraging, de moeilijke toegang en/of de onderbreking van toegang tot geheel of een deel van de Site of door een virus of andere schadelijke elementen aanwezig op de Site.

Indien de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Site vaststelt, wordt hij uitgenodigd om dit aan CIVA mede te delen op het volgend adres: dataprivacy@civa.brussels , zodat de noodzakelijke maatregelen kunnen genomen worden. CIVA raadt de Gebruiker in elk geval aan om op zijn computer firewalls, antivirussen en andere beschermingssoftware te plaatsen om eventuele schade te vermijden.

5.2. GEBRUIK VAN DE SITE

De Gebruiker gebruikt de Site op eigen risico. De Site, haar componenten en alle informatie, software, instellingen en eraan gebonden aanbiedingen worden aangeboden zoals ze zijn, naargelang de beschikbaarheid, zonder enige garantie van welke aard ook (noch uitdrukkelijk, noch impliciet), en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

CIVA wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) resulterend uit het gebruik van de Site en van haar onderdelen, of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

5.3. LINKS NAAR EN OP ANDERE SITES

De Site kan hyperlinks naar andere website bevatten. Overigens kunnen sommige websites een link naar de Site bevatten. Deze derde sites worden niet door CIVA gecontroleerd of beheerd. CIVA is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de werking, inhoud en het gebruik van deze websites. Behoudens uitdrukkelijke vermelding van CIVA op de Site, houdt het bestaan van zulke links geen enkele goedkeuring van CIVA in, wat deze websites betreft of betreffende het gebruik ervan, noch enige associatie of partnership met de beheerder van deze websites.

6. KLACHTEN

Om geldig te zijn dient elke eventuele klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Site schriftelijk en met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart, medegedeeld worden binnen de acht (8) kalenderdagen na kennisname van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. De afwezigheid van elke betwisting van bovenstaande regels leidt voor de Gebruiker tot de onvoorwaardelijke aanvaarding, zonder voorbehoud van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en de facto tot definitief afzien van elke klacht hierover.

7. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSULES

7.1. Het afzien van CIVA om op een gegeven moment haar rechten, welke voortvloeien uit de huidige AGV, te doen gelden kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van haar rechten die zij later kan doen gelden krachtens de AGV.

7.2. De nietigheid, de ongeldigheid of het niet-uitvoerbaar karakter van het geheel of een deel van de voormelde of hierna vermelde beschikkingen zal niet de nietigheid van het geheel van de huidige AGV tot gevolg hebben. De volledig of gedeeltelijke nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare beschikkingen worden als niet-geschreven beschouwd. CIVA verbindt er zich toe om een andere beschikking in de plaats te stellen die, in de mate van het mogelijke, dezelfde rol vervult.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

8.1. De huidige AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

8.2. Ingeval van betwistingen inzake de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de huidige AGV, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

8.3 De Gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van de betwisting, te trachten dit in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met CIVA, in voortkomend geval door bemiddeling, vooraleer over te schakelen op arbitrage, geschillenregeling, of elke andere vorm van regeling van geschillen.

9. Algemene voorwaarden voor onlineverkoop

De Stichting CIVA verkoopt online tickets voor tentoonstellingen, conferenties en speciale evenementen, alsook inschrijvingen voor stages en workshops voor kinderen (hierna het Product).

De Klant erkent kennis van de algemene online verkoopsvoorwaarden op het moment van de aankoop van het Product hebben genomen. Het gebruik van het Product is onderworpen aan de naleving van de interne regelingen van de Stichting CIVA.

De betaling van het Product gebeurt via de online betalingswijzen die op het verkoopplatform beschikbaar zijn. De aankoop van het Product is pas effectief na ontvangst van de betaling.

In geval van aankoop van een Product waarop een korting van toepassing is, is de Stichting CIVA gerechtigd de Klant een bewijs dat hij recht heeft op de korting te vragen. De Stichting CIVA behoudt zich het recht voor om een aankoop te weigeren of te annuleren in geval van fraude. 

Het product wordt geleverd onmiddellijk nadat de betaling is ontvangen, via een aankoopbevestiging die per e-mail aan de klant wordt gestuurd. De aankoopbevestiging kan worden aangevuld met een ticket (een downloadbaar document met een QR-code die kan gescand worden).

De Klant dient de aankoopbevestiging en/of het ticket te bewaren en kunnen tonen aan de receptie van de Stichting CIVA. Indien de Klant geen bevestiging van aankoop ontvangt, dient hij dit aan de Stichting CIVA te melden via info@civa.brussels

De aankoopbevestiging en/of het ticket kunnen slechts één keer worden voorgelegd.

Bij verkoop van tickets voor tentoonstellingen, conferenties en speciale evenementen heeft de klant geen herroepingsrecht. Deze Producten kunnen noch omgeruild noch terugbetaald worden. Een Product is alleen geldig op de vermelde datum en het vermelde tijdstip.

De relatie met de Klant wordt beheerst door het recht van het land waar de aankoop is gedaan.